โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School

www.pikrai.ac.th

 
[เข้าสู่เว็บไซต์-Enter Site]
 
โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเำพชร 62110
โทรศัพท์ : 0-5573-4041 โทรสาร : 0-5573-4049