โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School

[-เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน-]

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิไกรวิทยา

โรงเรียนพิไกรวิทยา - Pikrai Wittaya School
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเำพชร 62110
โทรศัพท์ : 0-5573-4041 โทรสาร : 0-5573-4049

000004434