[ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ]

นายธงชัย สารมะโน
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายทศพร ราชรองเมือง
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ

 

นายณรงค์เดช ดอกแก้ว
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุนิตา แก่นสาร
ครูผู้ช่วย

 

นายกำพล อินเลี้ยง
พนักงานราชการ