[ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ]

นายโยธิน บุญสุข
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 
นายวิชัย พลับดี
ครูผู้ช่วย