[ ข้อมูลประวัติโรงเรียน ]

     โรงเรียนพิไกรวิทยา ที่ตั้ง 89 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 31 ไร่ 50 ตารางวา ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนพิไกรวิทยา “ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 โดยเป็นสาขาของโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม ใช้อาคารฝึกงานของโรงเรียนบ้านบึงพิไกร สังกัดสำนักงาน
ประถมศึกษาอำเภอพรานกระต่าย เป็นสถานที่ดำเนินการโดยมีจำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 45 คน มีนายศุภชาติ บดีรัฐ เป็นหัวหน้าสาขา ได้รับความอนุเคราะห์
สถานที่เป็นอย่างดีจาก นายสมาน สังคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพิไกรในขณะนั้น และมีครู-อาจารย์จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มาช่วยสอนในระยะแรก
จำนวน 3 คน และต่อมาได้ครู-อาจารย์บรรจุใหม่ 3 คน

      จนกระทั่งสภาตำบลคลองพิไกร โดยนายลับ เมฆชะอุ่ม ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนัน
คุยบ้านโองในขณะนั้น ได้ร่วมมือกับพ่อค้าคหบดีในตำบลคลองพิไกร จัดหาทุนจัดซื้อที่ดิน
จัดตั้งโรงเรียนได้สำเร็จ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งนายศุภชาติ บดีรัฐ อาจารย์ 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนพิไกรวิทยา และในปีการศึกษา 2539 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนพิไกรวิทยา ซึ่งเป็นผู้บริหารท่านแรกของโรงเรียน

      ปัจจุบันโรงเรียนพิไกรวิทยาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ เปิดสอนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารประกอบและอุปกรณ์การเรียนการสอน
พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินชีวิตและเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข
โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
[ ลักษณะของชุมชน ]

    ตำบลคลองพิไกรเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มากนัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร
ประมาณ 45 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
อาชีพทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ จะทำนา–ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป