[ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ]

“ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกิจกรรม ดนตรี กีฬา ”

คำอธิบาย

     ผู้เรียนมีความสนใจในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี ผู้เรียนในโรงเรียนพิไกรวิทยา จะสนใจในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านกีฬา จะชอบเล่นกีฬา
ตะกร้อ เปตอง โดยใช้เวลาว่างจากการเรียนและนอกเวลาเรียน ส่วนด้านดนตรี ทางโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ มีการสืบทอดมาต่อๆกัน และยังคงอนุลักษณ์ความโดดเด่นทางด้านดนตรีไว้ โดยการออกร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางชุมชน เช่น การเปิดงานกีฬา ขบวนพาเหรด
งานศพ งานแต่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา


 
[ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ]

“ บรรยากาศร่มรื่น และสิ่งแวดล้อมดี ”

คำอธิบาย

    โรงเรียนพิไกรวิทยา มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ดี ร่มรื่น
สะอาด โดยอาณาบริเวณภายในโรงเรียนมีการจัดสวนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทัศนียภาพเป็นที่ชื่นชอบต่อผู้ที่มาติดต่อและพบเห็น