[ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ]

นางนิภาวรรณ คงไทย
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 
 
 

 

นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสีลาภรณ์ เทียนบุตร
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวกาญจนา ใจอาสา
ครูอัตราจ้าง