[ ฝ่ายบริหารโรงเรียนพิไกรวิทยา ]

นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา

 

นายโยธิน บุญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา

 

นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นายยุทธนา บาอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางสาวทับทิม วงษ์อ่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 

นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล