[ ฝ่ายบริหารโรงเรียน ]

นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายทศพร ราชรองเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

 

นายโยธิน บุญสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป