[ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ]

นางสาวดลชนก พัชนี
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทอง
ครู ค.ศ.1

 

นางสาวทับทิม วงษ์อ่อง
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ