[ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิไกรวิทยา ]
1. นายโกวิท ภูแข ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ด.ต.นิรันดร์ จรรยา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายนิมิตร หนองหลวง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ พุ่มเพรา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายสมชาย ชุ่มเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายนิวัฒน์ มณีศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.     ผู้แทนครู กรรมการ
8. พระอาจารย์มานพ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9. พระอาจารย์ชำนาญ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
10. นางไฉไล แพรใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายเลิศชัย เรืองมาลัย ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12. นายสมบูรณ์ นามโคต ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
13. นายสามารถ พิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นางวันเพ็ญ ระยับ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
15. นายสุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา กรรมการและเลขานุการ