[ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ]

นางสาวดาวใจ อยู่สุข
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวขนิษฐา ชาญนุชิต
ข้าราชการครู

 

นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน
ข้าราชการครู

 

นายธิติพงษ์ สระทอง
ข้าราชการครู

 

นางสาวจุฑามาศ เมฆี
ข้าราชการครู

 

นายยุทธนา บาอินทร์
ข้าราชการครู

 

นางสาวสายชล ปัญทีโป
ข้าราชการครู