[ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ]

นายธิติพงษ์ สระทอง
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวขนิษฐา ชาญนุชิต
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ

 

นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ

 

นางสาวดาวใจ อยู่สุข
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวจุฑามาศ เมฆี
ครู คศ.1