[ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ]

นางจันทิมา แก้วศรี
ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวเยาวดี มาเกิด
ครู ค.ศ.1

 
 
 
 

 

นายเกียรติยศ ตันแก้ว
ครูผู้ช่วย