[ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ]

นางสาวเยาวดี มาเกิด
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางจันทิมา แก้วศรี
ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ

 

นายสมพร นวนงาม
ครู ค.ศ.1

 

นายเกียรติยศ ตันแก้ว
ครูผู้ช่วย