[ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ]

นางสาวชวลี หอมรื่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายพชร พิมพ์วาปี
ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ

 

นายยุทธนา บาอินทร์
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ

 

นางสาวสายชล ปัญทีโป
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ