[ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ]

นางสาวสุธเนตร ถาวร
ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวประไพพร อินต๊ะสี
ครู ค.ศ.1

 

นางสาวกฤตพร พ่วงพี
ครูผู้ช่วย

 

นายไกรจักร คำบุญเรือง
ครูผู้ช่วย