[ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ]

นางสาวสุธเนตร ถาวร
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวประไพพร อินต๊ะสี
ข้าราชการครู

 
 
นายไกรจักร คำบุญเรือง
ข้าราชการครู