[ วิสัยทัศน์โรงเรียน ]

โรงเรียนพิไกรวิทยาจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ร่วมมือกับชุมชน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รักความสามัคคี
มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

[ พันธกิจโรงเรียน ]

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในสถานศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการตามแนวการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

[ เป้าประสงค์ ]

ครู-บุคลากร มีคุณภาพและผู้เรียนมีความเสมอภาคในการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน