หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา เพจ Facebook ข้อมูล ITA Online
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียน
 ข้อมูลโรงเรียน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ปรัชญา-คำขวัญโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
 เอกลักษณ์-อัตลักษณ์
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
การบริหารงาน 4 ฝ่าย
 ฝ่ายบริหารโรงเรียน
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
 แผนการดำเนินงานโรงเรียน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานประเมินตนเอง(SAR)
 คู่่มือการปฏิบัติงาน
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
งานประชาสัมพันธ์
 ประกาศของโรงเรียน
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 ระเบียบโรงเรียน
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
คณะครูและบุคลากร
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 พนักงานธุรการ
 ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว
 
สถิติผู้เข้าชม
000001503

การเรียนการสอนออนไลน์
ห้องประชุมออนไลน์
ห้องอบรมออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์
 
บริการสอบถามข้อมูล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
Facebook
Messenger
 
บริการอื่นๆ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์-คู่มือต่างๆ 
คู่มือ Cyber Security
สำหรับประชาชน
คู่มือ PDPA
สำหรับประชาชน
 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ
พระราชบัญญัติ-กฎระเบียบ 
คู่มือนักเรียน 
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2564
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูล ITA Online
 
เว็บไซต์อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ฟรี
ครูบ้านนอกดอทคอม
ศูนย์การเรียนรู้ Google Workspace
 
แนะนำใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome

โรงเรียนพิไกรวิทยา - PIKRAIWITTAYA SCHOOL
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 0-5585-8093     โทรสาร : 0-5585-8094     มือถือ : 086-383-5331